Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Hakkında Duyuru
10 Haziran 2024

SağlıkBakanlığıSağlıkHizmetleriveYardımcıSağlıkHizmetleriSınıfıHariciPersonelinAtamaveYerDeğiştirmeUsulveEsaslarınaİlişkinYönergenin7.maddesidoğrultusunda,657sayılısayılıDevletMemurlarıKanununun4.maddesininAbendinegöreistihdamedilenİlSağlıkMüdürlükleriveBağlıBirimlerindegörevyapansağlıkhizmetlerisınıfıharicipersonelin2024YılıHaziran-TemmuzDönemiİllerArasıYerDeğişikliğinedairilanmetnigereğinceilimizeaitmünhalkadrolar  ekte belirtilmiş olup başvurular10Haziran-05Temmuz2024tarihleriarasındaEKİPsitemiüzerindenalınacaktır. 

SHS DIŞI MÜNHAL KADROLAR

ÜNVAN

BRANŞ

MÜNHAL KADRO

ARAŞTIRMACI

-

1

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

-

6

AYNİYAT SAYMANI

-

2

GASSAL

-

1

AŞÇI

-

2                                                                                                                                                          Dilekçe Örneği

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

                ……………………………………………………….. Unvanlı personel olarak görev yapmaktayım. 2024 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı İller Arası
Atama İlanına göre Ardahan  İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan münhal kadrolara, atanmak istiyorum. Belgelerimde geçen tüm bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

                Gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                                                                                                                             ……/……/2024

                                                                                                                                                                                                              İsim Soyad:………………………

                                                                                                                                                                                                                                          İmza:

 

 

 

Sicil Numarası:                                                                                                                                                              

Kadrosunu Bulunduğu Kurum:……………………………………………………………………………….

Hizmet Süresi:…………Yıl…………….Ay…………Gün

 

 

 

 

Ek:

Atama Nakil Talep Formu

Hizmet Belgesi(İmzalı,Kaşeli)