ARDAHAN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 2024-03 (üç)EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU
30 Nisan 2024

ARDAHAN  İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 2024-03 (üç)EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

İlimiz, 5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” gereği 09/08/2010 tarihinde Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına başlamıştır.

İlimizdeki Aile Hekimliği bölgelerinden çeşitli nedenlerle boşalmış olan 5(Beş) Aile  Hekimliği  pozisyonuna  Aile  Hekimliği  Uygulama Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih: 25.01.2013 tarih ve 28539) hükümlerine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Ek Yerleştirme duyurusu tarihleri 30Nisan–05Mayıs 2024 arası Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanarak duyurulacaktır. Müracaatlar 06/05/2024 tarihinde başlayacak ve 09/05/2024 tarihi mesai bitimine  kadar devam edecektir.  Yapılan  müracaatlar  sonucunda  oluşan  tercih  öncelik  sıralaması  ve dosya incelenmesi, hizmet  puanını  gösteren  liste yayınlanması 10/05/2024 başvuru ve hizmet puanlarına itiraz kabulü ve değerlendirilmesi 13Mayıs 2024 tercih ve yerleştirmeye esas son listenin ilanı ve müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması 14/05/2024 tarihi  http:/www.http://ardahanism.saglik.gov.tr/ web adresinde ilan edilecektir.  YERLEŞTİRME YAPILAN HEKİMLERİN GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ  YERLEŞTİRME TARİHİNDEN İTİBAREN  EN GEÇ 29.05.2024 TARİHİNE KADARDIR.

Yerleştirme işlemleri 15/05/2024(Çarşamba) günü saat  14:30’dan  itibaren  Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yerleştirme işlemi bir komisyon tarafından yürütülecek ve karşılıklı olarak Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalanacaktır. Yerleştirme işlemi sonucunda Aile Hekimliği sözleşmesi imzalayan hekimler, 30.12.2010 tarih ve 227801 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işleme tabi tutulacaktır.

Yerleştirme sonuçları Müdürlüğümüz http:/ ardahanism.saglik.gov.tr web sayfasında yayınlanacaktır.

 

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYULACAK ESASLAR

Yerleştirme işlemleri 25/01/2013  tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ( Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar Madde 15) çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır.

 

a)       Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri: bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

   b)    Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde                                      aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

   c)  Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, yargı kararının uygulanması nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret nedeni ile naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olanlar.

   ç)  Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

   d)   İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

 3359 sayılı kanun kapsamında Devlet Hizmet yükümlüsü olarak görev Hekimler (Aile Hekimliği uzmanları dahil ) sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde yada daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde Aile Hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebileceklerdir.

                 

Yerleştirme işleminde, her gruptaki hekimler önce kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve o gruptakilerden en yüksek hizmet puanı olan hekimden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır (Eğitimden kazanılan ek puanlar sadece aile hekimliği ilk yerleştirmelerinde kullanılmak üzere hizmet puanına eklendiğinden bu yerleştirmede dikkate alınmayacaktır). Yerleştirme yapılan gruptaki işlemlerin bitmesi ile bir alt gruba geçilerek aynı işlemler tekrar edilir.

Yerleştirmeye açılan Aile Hekimliği birimine, Ek yerleştirme işlemi sonucunda atanmaya hak kazanan Hekimler, birimde görev yapan Aile Hekimlerinin ilişkilerini kesmelerine mütakip göreve başlatılacaktır.

Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır

   Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar, noter onaylı “Ardahan İli Aile Hekimliği 2024.03(üç)Ek Yerleştirme işleminde, sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik no’lu ………..’ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  aracılığı ile ek yerleştirme işlemine katılabilirler.

Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu,yıllık izin ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen pilot ilde ilk bir yıllık dönemde uygulanmaz.

Boşalan pozisyona müracaatı kabul edilen aile hekimi onbeş gün içinde görevine başlamak zorundadır.

 

İSTENEN BELGELER

 

3359 sayılı kanun kapsamında Devlet Hizmet yükümlüsü olarak görev yapan Hekimler (Aile Hekimliği uzmanları dahil ) sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde yada daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde Aile Hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebileceklerdir.

 

- İlimizde halen Aile Hekimi olarak görev yapan hekimlerden istenecek belgeler:

ü  Başvuru Dilekçesi ( EK 2 ).

ü  Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi ( PBS )’den alınan 1Ocak 2024 tarihine ait Hizmet Puan Belgesi ( Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır)

            - İdari görev yapan hekimlerden istenecek belgeler:

ü  Başvuru Dilekçesi ( EK 3 ),

ü  İdari görevinden ayrılmasının uygun görülmediğini gösterir yazılı resmi belge

ü  Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi ( PBS )’den alınan 1Ocak 2024  tarihine ait Hizmet Puan Belgesi ( Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır)2 adet fotoğraf

           - Daha evvel başvurusu olan hekimlerden istenecek belgeler:

ü  Başvuru Dilekçesi ( EK 4 ).

ü  Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi ( PBS )’den alınan 1Ocak 2024  tarihine ait Hizmet Puan Belgesi ( Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır)

- Kadrosu veya pozisyonu ilimizde olan Aile Hekimliği uzmanları ile tabip / diğer uzman tabiplerden

   İstenecek belgeler:

ü  Başvuru Dilekçesi ( EK 5 ),2 adet fotoğref

ü  Aile Hekimi Bilgi Formu ( EK 1 ),

ü  Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi ( PBS )’den alınan 1Ocak 2024    tarihine ait Hizmet Puan Belgesi ( Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır.),

üAile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının o­naylı örneği (Aile  Hekimliği uzmanları hariç )

üSağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan hekimler kadrosunun bulunduğu kurumdan alacakları onaylı Hizmet Cetveli

ü  Nüfus cüzdanı fotokopisi.

ü  Aile hekimi iken, askerlik veya doğum sonrası ücretsiz izin nedeniyle görevinden ayrılan hekimler: Askerlik sonrası / Doğum Sonrası (Ücretsiz İzin Sonrası) göreve başlama tarihini gösterir belge.

 

ü  Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

 

ü   Sağlık Bakanlığı  Yönetim  Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13.12.2017  tarihli ve 2017/21  sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu genelgesi yayınlanmıştır . Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemlerinde başvurularda muvafakat değerlendirmesi , aşağıda yer alan genelgeye göre  yapılacaktır.

       * Nüfuslar güncel nüfus sayılarına göre düzenlenmiş

               Yerleştirme işlemini müteakip 15 gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlayış yapılır

ARDAHAN İLİ BOŞ OLAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI

Sıra No

ASM Adı

AH Bölgesi

Aile Sağlığı Elemanı

Mobil Nüfus *

Yerleşik Nüfus

Yerinde Sağlık Hizmeti

Toplam Nüfus *

1

HANAK ŞEHİT CANER ÇELİK 1NOLU ASM

750401 NOLU AHB

VAR

1454

435

YOK

1889

2

HANAK ŞEHİT CANER ÇELİK 1NOLU ASM

750403 NOLU AHB

VAR

656

1273

YOK

1929

3

DAMAL 1NOLU ASM

750302 NOLU AHB

YOK

1215

627

YOK

1842

4

DAMAL 1NOLU ASM

750303 NOLU AHB

YOK

YOK

1408

YOK

1408

5

ÇILDIR 1NOLU ASM

750204 NOLU AHB

YOK

YOK

1333

YOK

1333

 

                                   

 

 

 

                                            

 

 

 

 

                                       

                                          AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞTE MUVAFAKAT İŞLEMLERİ

 

 

         5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3’ maddesinin birinci fıkrasında  ‘’Sağlık Bakanlığı ; Bakanlık ve diğer kamu kurum veya kuruluşları personel olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi veya kurumlarının veya Bakanlığın muvafakati üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın ,sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya  bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye…yetkilidir.’’ hükmüne yer verilmiştir.

          Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli yürütülmesi ve hizmet sunumunda aksamaya  mahal verilmemesi  amacıyla ,sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev yapmak isteyenlere aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

         

1)        Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu  kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi /aile sağlığı çalışanı olmak üzere  müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

 

2)        Halen  sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı çalışanı  olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu  müddetçe ve sözleşme yenilenmelerinde de korunacaktır. Ayrıca Aile Hekimliği uygulama Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin birinci fırkasının(a) ve (c ) bendinden öncelik hakkı bulunanların aile hekimliği yerleştirmesine başvurusunda muvafakat aranmayacaktır.

 

3)        Bakanlığımız kadrolarında tabip, ebe, hemşire, sağlık memuru(toplum sağlığı , ilk ve acil yardım) olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına  geçmek  için bulundukları kurumdan ayrılmaları halinde ;

 

a)      İl Sağlık Müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimleri ile EII ve  EIII rolündeki entegre hastanelerinde unvan veya branşında doluluk oranının %30’ un,

 

b)      Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastanelerinde (EI dahil)unvan veya branşında doluluk oranının %60’ın,

c)      Diğer sağlık tesislerinde unvan veya branşında doluluk oranın %60’ın altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.

d)      Doluluk oranının hesaplanmasında Personel Dağılım Cetveline göre aktif çalışan personel sayısı esas alınır. Aktif çalışan sayısının belirlenmesinde, üç aydan fazla süre ile görevde bulunmayan personel hesaba katılmaz. Geçici görevde bulunan personelin muvafakat verme işlemlerinde, ilgilinin kadrosunun bulunduğu yerdeki sayı ve oranlar esas alınır.

         4)Eğitim Araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olanlardan en az 25 yıl hizmeti olanlar ile sağlık kurulu raporu gereği nöbet tutamayacak durumda olanlara; bulunduğu hastanelerden ayrılmaları halinde unvan veya branşında doluluk oranı %50’nin altına düşmemek şartıyla muvafakat verilmiştir.

            5)663 sayılı KHK'nin 45/A maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamasına  muvafakat verilmemiştir.

            6)663 sayılı KHK'nin 45/A maddesi kapsamı dışında  sağlık  evlerinde görev yapan sözleşmeli veya kadrolu personele herhangi bir kısıtlamaya  tabi tutulmaksızın muvafakat verilmiştir.

            7)Aile hekimliği yerleştirme işlemine müteakip memur kadrosuna dönmek şartıyla 4524 sayılı Kanun  ve 663 sayılı KHK’nin 42 inci maddesi kapsamında sözleşme  imzalayan tabipveyaailehekimliği uzmanlarına muvafakat verilmiştir. Ancak663sayılı KHK’ninekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda mezkur Kanunun 42 inci maddesi  kapsamında sözleşmeliolarakfiilenbiryilgörevyapmış olantabipveuzmantabipler  için, bu görevlerinden  ayrıldıkları tarihten itibaren biryi1içerisindeailehekimliğine geçişlerindedolulukoranışartı aranmadan muvafakatveri1miştir.

            8)4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel, sadece pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içerisinde bulunan aile hekimliği birimlerinde aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak üzere muvafakat verilmiştir.

         9)3359 sayılı  Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, ,sadece kadrolarının  bulunduğu il sınırları içerisinde veya ayni il içerisinde  olmak kaydıy1a Aile Hekimliği  Ödeme  ve Sözleşme Yönetmeliği 'nin Ek-3 undeyer  alan"Sosyo-EkonomikGelişmişlikBölgesi”sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde yadadahaaltseviyedebulunanilçelerdeki ailehekimliği pozisyonlarınabaşvurabilirler.

    10)Bakanlığımıza  bağlı  hastanelerde görev yapan tabip, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı, ilk ve acil yardım) herhangi bir sertifikaya (diyaliz sertifikası, yoğun bakim sertifikası vb.) sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.

          11) Muvafakat belgesi her aile hekimliği yerleştirmesi için ayrıca aranır. Süreli veya belirli bir il gibi sınırlamaların yer aldığı muvafakat belgeleri  kabul  edilmez. Muvafakat başvurularının tamamı birlikte değerlendirilir. Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet suresi fazla olana muvafakat verilecektir. Ancak üç  yerleştirme işlemi için üst üste muvafakat alıp yerleştirme  sırasında tercih yapmayan tabip veya uzman tabiplere bir yıl süre ile muvafakat verilmeyecektir.

    12)BuGene1ge‘nin7ncive9uncu maddelerindeki kısıtlamalar haricindeailehekimliği uzmanlarının tamamının aile hekimliğine geçişine muvafakat verilmiştir. Diğer uzman tabiplerin ise sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygungörüşüvegerekçeleri  doğrultusunda uzman tabipihtiyaçları  dikkatealınarakYönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü  tarafından değerlendirilerek kararabağlanacaktır.

 

 

13) Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda bulunanalar arasında hizmetin faşından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin  (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelenmesi devam eden personelin dosyaları  Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

        14) 2017/21 sayılı ve “Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ....zip