Görev iş Tanımı Oluşturma Formu
03 Kasım 2020

1.

GÖREV/İŞ UNVANI

: Kader DEDE /Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

2.

BAŞKANLIK/BİRİM

:Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri

3.

GÖREVİN/İŞİN KISA TANIMI

:Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek

4.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

: - Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak,

- Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

- İl genelindeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetim iş ve işlemlerini yapmak,

- İl genelindeki ilk yardım eğitimleri ve sınavlarını organize etmek ve bununla ilgili ilk yardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerini yapmak,

- İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

- Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak,

- Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

- Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

- Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,

- Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,

- Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,

- Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

5.

YETKİLERİ

:Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek

6.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

:Mustafa ÖZGÜR

7.

ALTINDAKİ BAĞLI GÖREV/İŞ UNVANLARI

:-

8.

BU GÖREVDE/İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

8.1.

Eğitim

:Lisans

8.2.

Yabancı Dil

:-

8.3.

Deneyim

:Çevre Koruma Vakfı Müd.(1 yıl), Ardahan Devlet Hastanesi Heyet Biriminde V.H.K.İ(12 yıl), Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminde V.H.K.İ (2 yıl)

8.4.

Özel Bilgi / Beceri

:

9.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

9.1.

Çalışma Ortamı

:

9.2.

Çalışma Saatleri

:08:00-17:00

9.3.

Fazla Mesai

:-

9.4.

Risk Durumu

:-

9.5.

Seyahat Durumu

:Engel yok