İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU
01 Temmuz 2020

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:2

Ana Sürecin Adı: DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Süreç No*:2.2

Sürecin Adı: İç Kontrol Süreci

Sürecin Sahibi: İç Kontrol Birimi

Sürecin Amacı:

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:2.2.1

Alt Süreç Adı: TeşkilatŞemasıHazırlamaSüreci(İlSağlıkMüdürlüğüGüncelTeşkilatŞemasınınveBaşkanlıklaraaitşemalarınilgilibirimlerce oluşturulmasınınsağlanması,websayfasındayayınlanmasıvegüncelliğinintakibi;KOS2.4E.2.4.1)

Sürecin Girdileri: İç Kontrol Eylem Planı

 

Sürecin Çıktıları: Birimlerden Alınan Çalışmalar

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 3 Aylık

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

2.2.1.1

İçKontrolEylemplanıKOS2.4E.2.4.1;TeşkilatŞemasınıngünceltutulmatalimatınıngelmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.1.2

WebsitesindeyayınlanmaküzereBaşkanlıklaraaitgüncelşemalarınilgilibirimlerceoluşturulmasıiçinresmiyazıyazılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.1.3

BirimlertarafındanBaşkanlıklaraaitşemalarınoluşturulmasıvebirimimizegönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.1.4

BirimlerdengelenşemalarınbirleştirilerekİlSağlıkMüdürlüğüTeşkilatŞemasınınoluşturulması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.1.5

İlSağlıkMüdürlüğüOrganizasyonŞemasınınüstyönetimesunulması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.1.6

Uygun bulundumu?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.1.7

Hayır;Düzeltmeiçinbirimegönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.1.8

Evet;OluşturulanşemalarınwebsayfasıİçKontrolsekmesindeyayınlanmasıiçinBilgiişlem-Birimineiletilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.1.9

OluşturulanşemalarınwebsayfasıİçKontrolsekmesindeyayınlanmasıiçinBilgi-İşlemBirimineiletilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.1.10

İçKontrolEylemplanıKOS2.4E.2.4.1;TeşkilatŞemasınıngünceltutulmatalimatınıngelmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:2.2.2

Alt Süreç Adı: SüreçModellemeSüreci(Tümbaşkanlık/birimlereaitsüreçmodellemelerininİşAkışSüreciTabloları,SüreliİşlerTakvimleri,Sorumluluk Matrislerinin vd. oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması; KOS 2.6 E.2.6.1)

Sürecin Girdileri: Yönerge (HSGM Hizmet Birimleri ve Görevleri Hk.Yönerge )

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Belirsiz Süreli

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Belirsiz Süreli

Sürecin Çıktıları: Valilik Onayı , Bakanlık Onayı

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleşme Süresi

2.2.2.1

İçKontrolEylemplanıKOS2.4E.2.4.1;SüreçModellemelerininstandardizeedilmesitalimatınıngelmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.2.2

SüreçModellemelerinin(SüreçKartı,İşAkışŞemaları,SorumlulukMatrisleri,SüreliİşlerTakvimlerivd.)oluşturulmasıiçin BaşkanlıkveBirimlereyazıyazılmasıbaşkanlıkvebirimlereEBYSüzerindenyazıyazılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.2.3

BirimlerinSüreçKartı,İşAkışŞemaları,SorumlulukMatrisleri,SüreliİşlerTakvimlerivd.belirtilensüreiçindehazırlamasının sağlanması(başkanlıkvebirimlereaithangiişlerinhangipersoneltarafındannasılvenezamandayapıldığınınbelirlenmesi) belirtilensüreiçindehazırlamasınınsağlanması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.2.4

Yapılançalışmalarınyazıveepostailebirimimizegönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.2.5

Tüm çalışmaların kontrollerininyapılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.2.6

Çalışmalar standartlara uygunmu?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.2.7

Hayır;EksikliklerindüzeltilmesiiçinBaşkanlık/Birimleregönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.2.8

Evet;İşsüreçlerivegörevtanımlarınınoluşturulması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.2.9

SüreçModellemelerinWebsayfasındayayınlanması,takibininyapılarakgüncelliğininsağlanması,BakanlığımızWebUygulama Sayfasına verileringirilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:2.2.3

Alt Süreç Adı: Etik Kurallar, Misyon, Vizyon Farkındalık Süreci (Kamu Etik Kurallarının ve Bakanlığımız misyon ve vizyonunun personele duyurulması; KOS 1.3 E 1.3.1)

Sürecin Girdileri:

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı:

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi:

Sürecin Çıktıları:

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleşme Süresi

2.2.3.1

İçKontrolEylemPlanıKOS1.3E1.3.1;KamuEtikKurallarınınveBakanlığımızMisyonveVizyonunun personele duyurulması talimatınıngelmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.3.2

YazıileEtikilkeler,Misyon,VizyonunBilgiişlemBiriminegönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.3.3

Etikilkeler,Misyon,Vizyonun6aydabirtümpersoneline-postaadreslerinevetelefonlarınaSMSgönderilerekfarkındalığın arttırılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.3.4

Etikilkeler,Misyon,Vizyonfarkındalıkmateryali(etikilkeler,afiş,broşürvs.)hazırlanması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.3.5

Personelingörebileceğialanlarafarkındalıkmateryallerininasılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

 

2.2.3.6

YazıileEtikilkeler,Misyon,VizyonumuzunBilgiişlemBiriminegönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.3.7

Yapılan çalışmaların 6 ayda bir Bakanlığabildirilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

 

 

 

 

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:2.2.4

Alt Süreç Adı: EğitimSüreci(İçKontrolEylemPlanıgereğibelirliperiyotlardayöneticivepersoneleİçKontrolFarkındalıkEğitimidüzenlemesi KOS 1.1 E.1.1.5 E.1.1.6 E.1.1.7)

Sürecin Girdileri: Protokol (TSK ile Sağlık Bakanlığı Arasında)

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Belirsiz Süreli

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Belirsiz Süreli

Sürecin Çıktıları: Valilik Onayı ; Bakanlık Onayı

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleşme Süresi

2.2.4.1

Eğitim ihtiyacınınbelirlenmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.4.2

Eğitim Planlımı?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.4.3

Evet;YıllıkEğitimPlanınınuygulanmayakonulması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.4.4

Hayır;Eğitimverilecektarih,saat,yer,eğitimci,eğitimkonuları,sunumv.siçerenEğitimPlanınınhazırlanması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.4.5

Eğitim Planının üst yönetimesunulması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.4.6

Eğitim Planı onaylandımı?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.4.7

Hayır;Eğitimverilecektarih,saatyer,eğitimci,eğitimkonuları,sunumv.siçerenEğitimPlanınınyenidenhazırlanması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.4.8

Evet;ÜstyazıileEBYS'deneğitimduyurusununyapılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.4.9

EğitimKatılımFormudüzenlenerek,eğitimanındakatılımcılaraimzalattırılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.4.10

Katılım belgesi verilecekmi?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.4.11

Hayır; Eğitim RaporuDüzenlenmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.4.12

Evet;KatılımcılaraEğitimKatılımBelgesiverilmesi,EğitimRaporuDüzenlenmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.4.13

EğitimraporununÜstYönetime/SağlıkBakanlığınailetilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:2.2.5

Alt Süreç Adı: Farkındalık Materyali (Broşür, Afiş, ) Hazırlama Süreci

Sürecin Girdileri: Yönetmelik ( Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği )

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Belirsiz Süreli

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Belirsiz Süreli

Sürecin Çıktıları: Valilik Oluru ; Bakanlık ve Müdürlük Web Sitesinde Yayınlanması

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleşme Süresi

2.2.5.1

Farkındalık materyali gereksiniminoluşması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.5.2

Birimtarafındanhazırlanacakmateryalinbelirlenmesi(broşür,afiş,vs.)

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.5.3

Materyalin içeriğinin ve düzenininhazırlanması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.5.4

Üst yönetimesunulması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.5.5

Onaylandımı?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.5.6

Hayır;Materyaliniçeriğininvedüzenininyenidenhazırlanması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.5.7

Evet;Farkındalıkmateryalineuygunşartnamesininhazırlanması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.5.8

Satınalma birimine talepyapılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.5.9

Hazırlanacak materyalin tasarımınınyapılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.5.10

Baskı öncesi üst yönetimesunulması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.5.11

Amaca uygun hazırlanmışmı?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.5.12

Hayır;materyalintasarımınınuygunhalegetirilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.5.13

Evet; Baskı onayıverilmesi.

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.5.14

Baskıdangelenmateryalinilgilibirimleredağıtılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

 

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:2.2.6

Alt Süreç Adı: Toplantı Süreci

Sürecin Girdileri: Yönetmelik ( Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği )

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Her ay

Sürecin Çıktıları: Rapor Hazırlanması ;

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleşme Süresi

2.2.6.1

Toplantı gereksinimininoluşması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.6.2

Toplantı birim içimi?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.6.3

Evet;Toplantıplanının(tarih,yer,saat,gündem)yazıilekatılımcılarabildirilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.6.4

Hayır;Toplantıgereksinimininüstmakamailetilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.6.5

Toplantı yapılması onaylandımı?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.6

Hayır; Toplantı planının iptaledilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.7

Evet;Toplantınınplanlanması(tarih,yer,saat,katılımcılar,gündem,bilgi-işlemdesteği,fotoğrafçı,basın,sunumvs.)

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.8

Toplantıplanınınüstmakamaonayasunulması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.9

Plan uygunmu?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.10

Hayır; Toplantının yenidenplanlanması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.11

Evet;Resmiyazıileilgilikurum/birimleretoplantıplanıiletilerek,uygunsayıveniteliktepersonelisimlerininistenmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.12

Kurum/birimlerdenİletilenisimleriçintoplantıplanıdahilindeüstmakamdanresmioluralınması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.13

Katılımcı listesi onaylandımı?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.14

Hayır;Resmiyazıileilgilikurum/birimleretoplantıplanıiletilerek,uygunsayıveniteliktepersonelisimlerininistenmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.15

Evet;İlgilikurum/birim/kişilereresmiolurungönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.16

Toplantıplanının(tarih,yer,saat,gündem)yazıilekatılımcılarabildirilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.17

Toplantınıngerçekleştirilmesi,üyeleretoplantıkatılımformununimzalattırılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.18

Gündemmaddelerinin,dilekveönerilerinyazılıolaraktutanakhalinegetirilmesivetümüyelereimzalattırılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.19

Basınbiriminegönderilecektoplantıbilginotuhazırlanmasıvefotoğraflarınbelirlenmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.20

Toplantıtutanağınınkatılımcılarınepostaadreslerine/kurumlara/Bakanlığagönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.6.21

ToplantıbilginotuvefotoğraflarınMüdürlüğümüzbasınbiriminegönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

 

 

 

 

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:2.2.7

Alt Süreç Adı: WebSekmesiTakipSüreci(Birİmlerinwebsayfalarındakontrolsekmesioluşturulmasıveyapılançalışmalarınilgilialandayer alması ve güncellenmesi; KOS 1.1 E.1.1.4)

Sürecin Girdileri: Yönetmelik ( Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği )

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Belirsiz Süreli

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Belirsiz Süreli

Sürecin Çıktıları: Müdürlük Onayı

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleşme Süresi

2.2.7.1

İçKontrolEylemPlanıKOS1.1E.1.1.4;WebsayfasındaİçKontrolSekmesioluşturulmasıtalimatınıngelmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.7.2

İç Kontrol Sekmesinde yayınlanacak olan verilerin oluşturulması 3.Webteyayınlanacakverilerinüstyönetimesunulması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.7.3

Uygun bulundumu?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.7.4

WebsayfasındakontrolsekmesiaçılmasıveoluşturulanverilerinbusekmedeyayınlanmasıiçinBilgi-İşlemBirimine gönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.7.5

WebsayfasındakontrolsekmesiaçılmasıveoluşturulanverilerinbusekmedeyayınlanmasıiçinBilgi-İşlemBirimine gönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.7.6

WebsayfasınaeklenenİçKontrolSekmesindeyayınlananverilerinkontroledilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.7.7

İçKontrolEylemPlanıKOS1.1E.1.1.4;WebsayfasındaİçKontrolSekmesioluşturulmasıtalimatınıngelmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

 

 

 

 

 

 

 

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:2.2.8

Alt Süreç Adı: Tablo-Takvim-ÇizelgeHazırlamaSüreci(İşTakvimi,ToplantıTakvimi,GörevDağılımÇizelgesi,RiskveEylemTablosuHazırlama Süreciv.d.)

  1. Görev Dağılım Çizelgesi Hazırlama Süreci (İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık ve birimlerine ait Görev Dağılım Çizelgelerinin oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve güncelliğinin takibi; KOS 2.3 KOS 2.4 E.2.3.1, E.2.3.2)
  1. Risk ve Eylem Tablosu Hazırlama Süreci (İl Sağlık Müdürlüğü Risk ve Eylem Tablosunun hazırlanması, web sayfasında

yayınlanması; RDS 6)

Sürecin Girdileri: Yönetmelik ( Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği )

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Belirsiz Süreli

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Belirsiz Süreli

Sürecin Çıktıları: Valilik Oluru ; Bakanlık Oluru

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleşme Süresi

2.2.8.1

İçKontrolEylemPlanıdahilindeilgilikonulardatablo-takvim-çizelgeoluşturulmasıgereksinimi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.8.2

Tablo-takvim-çizelgehazırlattırılmasıiçinbaşkanlıkvebirimlereyazıyazılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.8.3

EylemPlanındabelirtilensüreiçerisindetablo-takvim-çizelgeleribaşkanlıkvebirimlerinhazırlaması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.8.4

Tablo-takvim-çizelgelerinbelirtilensüreiçindebirimimizegönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.8.5

Formata uygunmu?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.8.6

Hayır;Düzeltmeyapılaraktekrarbirimimizegönderilmesiiçinbirimegerigönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.8.7

Evet;Birimegelençizelgelerintekçizelgeyedönüştürülmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.8.8

YapılançalışmalarınüstmakamaveBakanlığabildirilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

 

 

 

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:2.2.9

Alt Süreç Adı: Hassas Görev Belirleme Süreci (İç Kontrol Eylem Planı gereğince yürütülen faaliyetlerin birim yöneticileri tarafından her yıl değerlendirilerek hassas görevlein belirlenmesi; KOS 2.6 E.2.6.2)

Sürecin Girdileri: Yönetmelik ( Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği )

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Belirsiz Süreli

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Belirsiz Süreli

Sürecin Çıktıları: Valilik Oluru

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleşme Süresi

2.2.9.1

Hassasgörevlerinbelirlenmesi;KOS2.6E.2.6.2eylemplanınıngerçekleştirilmesitalimatınıngelmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.9.2

HassasgörevlerinbelirlenmesiiçinBaşkanlıkvebirimlereyazıyazılması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.9.3

İçKontrolEylemPlanıgereğincebirimlerin(birimyöneticileritarafından)hassasgörevleribelirlenmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.9.4

Karşılaşılabilecek risklerinbelirlenmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.9.5

TanımlananHassasGörevlerinİçKontrolBiriminegönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.9.6

Formata uygunmu?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.9.7

Hayır;Düzeltilmesiiçinbirimegerigönderilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.9.8

Evet;HassasGörevMetodolojisi/RehberiveHassasGörevListesioluşturulması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:2.2.10

Alt Süreç Adı: İzleme ve Değerlendirme Süreci (İçKontrolUyumEylemPlanıİzlemeveDeğerlendirmeİşlemleri;İS17.1E.17.1.1)

Sürecin Girdileri: Yönetmelik ( Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği )

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Her Ay

Sürecin Çıktıları: Rapor Hazırlanması

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleşme Süresi

2.2.10.1

İçKontrolEylemPlanıİS17.1E17.1.1;1yıliçindeyapılanfaaliyetlerindeğerlendirilmesitalimatınıngelmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.10.2

Öz Değerlendirme Anketihazırlanması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.10.3

Anketiçeriğininüstyönetimesunulması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.10.4

Anketiçeriğiuygunbulundumu?

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

2.2.10.5

Hayır; Soruların yenidenhazırlanması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.10.6

Evet;TümpersoneleÖzDeğerlendirmeAnketidoldurtulması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.10.7

Anketlerinanalizininyapılmasıveraporlanması

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

2.2.10.8

ÖzDeğerlendirmeRaporununüstyönetimeveBakanlığabildirilmesi

Birim Personeli

E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI

3 AY

 

 

 

HAZIRLAYAN

Züleyha ŞEKER

V.H.K.İ

KONTROL EDEN

Pakistan ÇELİK

Uzman

ONAYLAYAN*

Uz.Dr.Nejat AKIN

Destek Hizmetleri Başkanı

 

HAZIRLAYAN

ZELİHA GÜNDOĞDU

KONTROL EDEN

AHMET SAKA

ONAYLAYAN***

UZM.DR SEBAHATTİN CANMEMİŞ

*İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.  

Ana Süreç: 1.,2.,3.,……; Süreç: Bağlı bulunduğu temel sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……; Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……; Faaliyet: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.

Ana Süreçler, Daire Başkanlığı/Başkanlığı; Süreçler, Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri; Alt Süreçler, Birimlerde yürütülen işleri; Faaliyetler ise işin nasıl yürütüldüğüne denk gelen adımları ifade edebilir.

**Faaliyetler yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.

***Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.