Görev iş Dağılım Formu
01 Temmuz 2020

 

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜADI SOYADI

Opr.Dr.Erkan ÖZDEMİR

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANI ADI SOYADI

Uz.Dr.Nejat AKIN

ARDAHANİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜBAŞKAN YRD. ADI SOYADI

Nurcihan ATMACA

ARDAHANİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL SORUMLUSU ADI SOYADI

Züleyha ŞEKER

 

ADI VE SOYADI

BAĞLI OLDUĞU EN YAKIN YÖNETİCİ

GÖREV/İŞ UNVANI

GÖREVLERİ

 

 

 

TeşkilatŞemasıHazırlamaSüreci(İlSağlıkMüdürlüğüGüncelTeşkilatŞemasınınveBaşkanlıklaraaitşemalarınilgilibirimlerce oluşturulmasınınsağlanması,websayfasındayayınlanmasıvegüncelliğinintakibi;KOS2.4E.2.4.1)

 

 

 

SüreçModellemeSüreci(Tümbaşkanlık/birimlereaitsüreçmodellemelerininİşAkışSüreciTabloları,Süreli İşlerTakvimleri,Sorumluluk Matrislerinin vd. oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması; KOS 2.6 E.2.6.1)

 

 

 

Etik Kurallar, Misyon, Vizyon Farkındalık Süreci (Kamu Etik Kurallarının ve Bakanlığımız misyon ve vizyonunun personele

duyurulması; KOS 1.3 E 1.3.1)

Züleyha ŞEKER

Destek Hizmetleri Başkanı

V.H..K.İ /İç Kontrol Birim Sorumlusu

EğitimSüreci(İçKontrolEylemPlanıgereğibelirliperiyotlardayöneticivepersoneleİçKontrolFarkındalıkEğitimidüzenlemesi

KOS 1.1 E.1.1.5 E.1.1.6 E.1.1.7)

 

 

 

Farkındalık Materyali (Broşür, Afiş, Mouseped vs.) Hazırlama Süreci

 

 

 

Toplantı Süreci

 

 

 

WebSekmesiTakipSüreci(Birİmlerinwebsayfalarındakontrolsekmesioluşturulmasıveyapılançalışmalarınilgilialandayer

alması ve güncellenmesi; KOS 1.1 E.1.1.4)

 

 

 

Tablo-Takvim-ÇizelgeHazırlamaSüreci(İşTakvimi,ToplantıTakvimi,GörevDağılımÇizelgesi,RiskveEylemTablosuHazırlama Süreciv.d.)

  1. Görev Dağılım Çizelgesi Hazırlama Süreci (İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık ve birimlerine ait Görev Dağılım Çizelgelerinin oluşturulmasının sağlanması,

 

 

 

Hassas Görev Belirleme Süreci (İç Kontrol Eylem Planı gereğince yürütülen faaliyetlerin birim yöneticileri tarafından her yıl

değerlendirilerek hassas görevlein belirlenmesi; KOS 2.6 E.2.6.2)

 

 

 

İzlemeveDeğerlendirmeSüreci(İçKontrolUyumEylemPlanıİzlemeveDeğerlendirmeİşlemleri;İS17.1E.17.1.1)

 

HAZIRLAYAN

Züleyha Şeker

Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Pakistan Çelik

Uzman

ONAYLAYAN*

Uz. Dr.Nejat AKIN

Destek Hizmetleri Başkanı

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.