Süreli İşler Takvimi
03 Ekim 2019SÜRELİ İŞLER TAKVİMİ

Kodu: SB.ASM.İÇK Doküman.FR.03

Yayın Tarihi:01/03/2019

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:04./10./2019…..

Sayfa 1 / 4

OCAK

ŞUBAT

MART

Başlayanİşler

Biten İşler

Başlayanİşler

Biten İşler

Başlayanİşler

Bitenİşler

Birimamirlerininkurumsallaşma kapsamındapersonelleriileüçayda bir(üçüncüayınsonhaftası içerisinde)toplantıyapmalarınınsağlanma

Birim amirlerininkurumsallaşma kapsamındapersonelleriileüçaydabir (üçüncü ayın son haftasıiçerisinde) toplantı yapmalarınınsağlanması

Göreve yeni başlayan yöneticilereiç kontrolsistemihakkındabilgilendirme dosyasıhazırlanmakvegüncellemek

Göreve yeni başlayan yöneticilereiç kontrolsistemihakkındabilgilendirme dosyası hazırlan

'İç kontrolsorumluları koordinasyonunda,kontroleyönelik farkındalığınartırılmasıiçinelektronik görsel ve işitsel yayınlaryapılması

'İç kontrolsorumluları koordinasyonunda,kontroleyönelik farkındalığınartırılmasıiçin elektronik görselveişitselyayınlaryapılması

İçKontrolSistemineyönelikyıldaen az iki kere olmak üzereeğitim planlaması yaparak bu planıSGB'ye göndermek ve eğitimleri buplan dâhilinde gerçekleştirmek

İçKontrolSistemineyönelikyıldaen az iki kere olmak üzereeğitim planlamasıyapıldı.EğitimplanıSGB ilepaylaşıldı.

Kamu Görevlileri EtikKurulunca yürürlükte olan "EtikDavranış İlkeleri",belirlenmesidurumunda "Bakanlık veya birimEtik Kuralları"nınilanpanolarında,web sayfaslarında yayınlanması

KamuGörevlileriEtikKurulunca yürürlükteolan"EtikDavranış İlkeleri",belirlenmesidurumunda "BakanlıkveyabirimEtik Kuralları"nınilan panolarında, websayfaslarındayayınlanması

Bakanlığımızmisyonvevizyonunun Müdürlüğümüz websayfasında yayınlamak,personelce benimsenmesine yönelikbirim sorumlularınca misyon vevizyonun elektronikortamdagönderilmek

Misyon-Vizyonwebmüdürlüğümüz websayfasındayayınlandı.Personele EBYS’denduyuruldu.

Etik konusunda belliperiyotlarda sloganlarınbelirlenerekpersoneline- posta adreslerine periyodikolarak gönderilmesi

Etikkonusundabelliperiyotlarda sloganlarınbelirlenerekpersoneline- postaadreslerineperiyodikolarak gönderilmesi

BirimlerinSüreliİşlerTakvimlerininoluşturmasını sağlamak

BirimlerinSüreliİşlerTakvimlerininoluşturmasını sağlamak

Bakanlık ve İl SağlıkMüdürlükleri hizmetbinalarındamisyonvevizyona ilişkin görselmesajların bulundurulması

BakanlıkveİlSağlıkMüdürlükleri hizmetbinalarındamisyonvevizyona ilişkin görselmesajlarınbulundurulması

"YönetimKararlılıkBeyanı"nın hazırlanması, imzalanmasıve personeleduyurulması

"YönetimKararlılıkBeyanı"nın hazırlanması, imzalanmasıve personeleduyurulması

'Birimlerce "GörevDağılım Çizelgeleri"ninoluşturulması, çizelgelerini oluşturanbirimlerce gerek görülmesi halinde(personel değişikliği,mevzuatdeğişikliğivb.) güncellenmesi

'Birimlerce"Görev Dağılım Çizelgeleri"ninoluşturulması, çizelgelerinioluşturanbirimlerce gerekgörülmesihalinde(personel değişikliği,mevzuatdeğişikliğivb.) güncellenmesi”

Hazırlanan görevdağılım çizelgelerinin personeletebliğ edilmesi,hergüncellemevepersonel değişikliğinde buişlemin tekrarlanma

Hazırlanangörevdağılımçizelgelerinin personeletebliğ edilmesi,hergüncellemevepersonel değişikliğindebuişlemintekrarlanması

Merkez ve taşrabirimlerinin yürüttükleri faaliyetlere yönelikhangi işlerin, kime ve nezaman raporlanacağının yazılıhale getirilmesi,personeleduyurulmasıve Strateji GeliştirmeBaşkanlığı'na gönderilmesi

Merkezvetaşrabirimlerinin yürüttüklerifaaliyetlereyönelikhangi işlerin,kimevenezaman raporlanacağınınyazılıhale getirilmesi,personeleduyurulmasıve StratejiGeliştirmeBaşkanlığı'na gönderilmesi

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

Başlayanİşler

Biten İşler

Başlayanİşler

Biten İşler

Başlayanİşler

Bitenİşler

Birimamirlerininkurumsallaşma kapsamındapersonelleriileüçayda bir(üçüncüayınsonhaftası içerisinde)toplantıyapmalarınınsağlanma

Birim amirlerininkurumsallaşma kapsamındapersonelleriileüçaydabir (üçüncü ayın son haftasıiçerisinde) toplantı yapmalarınınsağlanması

Göreve yeni başlayan yöneticilereiç kontrolsistemihakkındabilgilendirme dosyasıhazırlanmakvegüncellemek

Göreve yeni başlayan yöneticilereiç kontrolsistemihakkındabilgilendirme dosyası hazırlan

'İç kontrolsorumluları koordinasyonunda,kontroleyönelik farkındalığınartırılmasıiçinelektronik görsel ve işitsel yayınlaryapılması

'İç kontrolsorumluları koordinasyonunda,kontroleyönelik farkındalığınartırılmasıiçin elektronik görselveişitselyayınlaryapılması

İçKontrolSistemineyönelikyıldaen az iki kere olmak üzereeğitim planlaması yaparak bu planıSGB'ye göndermek ve eğitimleri buplan dâhilinde gerçekleştirmek

İçKontrolSistemineyönelikyıldaen az iki kere olmak üzereeğitim planlamasıyapıldı.EğitimplanıSGB ilepaylaşıldı.

Kamu Görevlileri EtikKurulunca yürürlükte olan "EtikDavranış İlkeleri",belirlenmesidurumunda "Bakanlık veya birimEtik Kuralları"nınilanpanolarında,web sayfaslarında yayınlanması

KamuGörevlileriEtikKurulunca yürürlükteolan"EtikDavranış İlkeleri",belirlenmesidurumunda "BakanlıkveyabirimEtik Kuralları"nınilan panolarında, websayfaslarındayayınlanması

Bakanlığımızmisyonvevizyonunun Müdürlüğümüz websayfasında yayınlamak,personelce benimsenmesine yönelikbirim sorumlularınca misyon vevizyonun elektronikortamdagönderilmek

Misyon-Vizyonwebmüdürlüğümüz websayfasındayayınlandı.Personele EBYS’denduyuruldu.

Etik konusunda belliperiyotlarda sloganlarınbelirlenerekpersoneline- posta adreslerine periyodikolarak gönderilmesi

Etikkonusundabelliperiyotlarda sloganlarınbelirlenerekpersoneline- postaadreslerineperiyodikolarak gönderilmesi

BirimlerinSüreliİşlerTakvimlerininoluşturmasını sağlamak

BirimlerinSüreliİşlerTakvimlerininoluşturmasını sağlamak

Bakanlık ve İl SağlıkMüdürlükleri hizmetbinalarındamisyonvevizyona ilişkin görselmesajların bulundurulması

BakanlıkveİlSağlıkMüdürlükleri hizmetbinalarındamisyonvevizyona ilişkin görselmesajlarınbulundurulması

"YönetimKararlılıkBeyanı"nın hazırlanması, imzalanmasıve personeleduyurulması

"YönetimKararlılıkBeyanı"nın hazırlanması, imzalanmasıve personeleduyurulması

'Birimlerce "GörevDağılım Çizelgeleri"ninoluşturulması, çizelgelerini oluşturanbirimlerce gerek görülmesi halinde(personel değişikliği,mevzuatdeğişikliğivb.) güncellenmesi

'Birimlerce"Görev Dağılım Çizelgeleri"ninoluşturulması, çizelgelerinioluşturanbirimlerce gerekgörülmesihalinde(personel değişikliği,mevzuatdeğişikliğivb.) güncellenmesi”

Hazırlanan görevdağılım çizelgelerinin personeletebliğ edilmesi,hergüncellemevepersonel değişikliğinde buişlemin tekrarlanma

Hazırlanangörevdağılımçizelgelerinin personeletebliğ edilmesi,hergüncellemevepersonel değişikliğindebuişlemintekrarlanması

Merkez ve taşrabirimlerinin yürüttükleri faaliyetlere yönelikhangi işlerin, kime ve nezaman raporlanacağının yazılıhale getirilmesi,personeleduyurulmasıve Strateji GeliştirmeBaşkanlığı'na gönderilmesi

Merkezvetaşrabirimlerinin yürüttüklerifaaliyetlereyönelikhangi işlerin,kimevenezaman raporlanacağınınyazılıhale getirilmesi,personeleduyurulmasıve StratejiGeliştirmeBaşkanlığı'na gönderilmesi

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

E.1.1.7- Eylem Planının gerçekleşme durumunun portal üzerinden 3'er aylık periyotlarda yılda 4 kez Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirilmesi

Temmuz 2 0 1 9

E.1.3.2- Etik konusunda belli periyotlarda sloganların belirlenerek personelin e-posta adreslerine peiyodik olarak gönderilmesi

Ağustos 2019-

E.6.3.1- Yüksek çıkan risklere karşı alınacak önlemlerin yazılı hale getirilmesi

Eylül 2 0 1 9

E.6.1.2- Risk metodolojisi doğrultusunda birimlerce süreç risklerinin belirlenmesi

Temmuz 2 0 1 9

E.2.1.1- Müdürlüğümüz misyon ve vizyonunun Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanması, personelce benimsenmesine yönelik birim sorumlularınca yılda iki kez misyon ve vizyonun elektronik ortamda gönderilmesi

Ağustos 2019-

E.7.1.1- Riskleri önlemeye yönelik kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve kontrol eylem planlarının hazırlanması

Eylül 2 0 1 9

E.6.2.1- Birimlerce belirlenen risklerin skorunun ölçülmesi ve risk envanterinin oluşturulması

Temmuz-Ağustos 2 0 1 9

E.13.2.1- Birim amirlerinin kurumsallaşma kapsamında personelleri ile üç ayda bir (üçüncü ayın son haftası içerisinde) toplantı yapmalarının sağlanması